0.2
2022CiteScore
 
37th percentile
Powered by  Scopus

Nowoczesne narzędzia informatyczne w procesie monitoringu refundacyjnego

  • Copyright
    © 2012 PRO MEDICINA Foundation, Published by PRO MEDICINA Foundation
    User License
    The journal provides published content under the terms of the Creative Commons 4.0 Attribution-International Non-Commercial Use (CC BY-NC 4.0) license.

Authors

Name Affiliation
Norbert Wilk
Instytut Arcana
Krzysztof Kloc
Instytut Arcana
contributed: 2013-11-10
final review: 2012-11-05
published: 2012-11-05
Corresponding author:
Abstract

Background: Activities in the field of reimbursement, due to strong competitiveness and legal constraints, require great knowledge on every funding opportunities and threats.
Methods: For this purpose a tool has been developed which enables efficient and cost-effective identification and forwarding of any information related to financing of health technologies with public funds. During the monitoring process over 150 different sources of information are being observed, including scientific journals, regulatory agencies, institutions developing clinical guidelines and reimbursement recommendations and also on-line versions of specialist and daily press. Monitoring process is conducted using specialized computer tools.
Results: Information which has been found and selected is forwarded to the recipients in a form of a daily newsletter using a computer database designed for that purpose.
Conclusions: Reimbursement monitoring is a useful tool for identification of significant information related to reimbursement and for effective, daily transmission of this information to specified recipients.


Keywords: monitoring, market access, newsletter, reimbursement

Tło

Decyzje związane z finansowaniem ze źródeł publicznych wymagają danych z różnych źródeł i dziedzin wiedzy. Aktualnych informacji potrzebują zarówno przedstawiciele administracji zarządzający środkami publicznymi, jak i producenci leków starający się o uzyskanie finansowania. Nierzadko kluczem jest czas – im szybciej wiadomość dotrze do odbiorców, tym więcej mają czasu na odpowiednią reakcję.

Cel

Opracowanie narzędzia umożliwiającego sprawne i kosztowo-efektywne wyszukiwanie oraz identyfikowanie wszelkich informacji mogących mieć istotny wpływ na sytuację refundacyjną wybranych leków lub na system finansowania leków w Polsce.

Metoda

W ramach monitoringu gromadzone i przekazywane do odbiorców są informacje bezpośrednio związane z określonymi lekami oraz informacje dotyczące systemu refundacji leków lub potencjalnie mogące mieć w pływ na ten system. Aby zapewnić wysoką skuteczność monitoringu, obserwacją objęte jest ponad 150 różnorodnych źródeł informacji.

Pod kątem nowych pierwotnych i wtórnych dowodów naukowych w zakresie efektywności klinicznej oraz kosztowej leków oraz wszelkich opracowań dotyczących organizacji systemu opieki zdrowotnej monitorowane są czasopisma naukowe tj. The New England Journal of Medicine (NEJM), British Medical Journal (BMJ), The Lancet oraz bazy publikacji naukowych tj. PubMed i Cochrane Library. W zakresie informacji związanych z bezpieczeństwem, wskazaniami do stosowania oraz obrotem leków monitorowane są instytucje wydające decyzje rejestracyjne w kraju jak i na świecie czyli Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Europejska Agencja Leków (EMA), Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) oraz urzędy rejestracyjne z Wielkiej Brytanii, Kanady, Nowej Zelandii oraz Australii.

Doniesienia na temat nowych lub zaktualizowanych wytycznych i rekomendacji klinicznych identyfikowane dzięki ciągłej obserwacji stron internetowych wydających je towarzystw i organizacji naukowych tj. National Guideline Clearinghouse (NGC), American Cancer Society (ACS), National Cancer Instutute (NCI), European Cancer Organisation (ECCO), Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES).

Pod kątem rekomendacji refundacyjnych oraz decyzji refundacyjnych monitorowane są krajowe i zagraniczne ministerstwa ds. zdrowia oraz rządowe agencje i instytucje HTA, m.in. Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM), National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Scottish Medicines Consortium (SMC), Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC), Pharmacology and Therapeutics Advisory Committee (PTAC) oraz Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH).

Monitoringiem objęte są również mass-media czyli popularne portale informacyjne, internetowe wydania prasy codziennej oraz stacji radiowych i telewizyjnych. Źródła te są monitorowane pod kątem wszelkich informacji istotnych z punku widzenia sytuacji refundacyjnej wybranych leków oraz całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce i wybranych krajach. Równoległe monitorowanie wielu źródeł przy zachowaniu odpowiednio wysokiego poziomu czułości jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Podstawę stanowi oprogramowanie sygnalizujące zmiany na stronach internetowych oraz czytniki kanałów RSS. W przypadku serwisów dostarczających duże ilości wiadomości ogólnych, z których tylko niewielka część wchodzi w zakres objęty monitoringiem, stosuje się dodatkową funkcję oprogramowania monitorującego, polegającą na informowaniu o zmianach tylko w momencie pojawienia się co najmniej jednego z 40 słów kluczowych oraz zaznaczania tych słów w treści widomości. Funkcja ta w znacznym stopniu przyśpiesza proces wstępnej selekcji informacji umożliwiając tym samym monitorowanie źródeł, w przypadku których, analiza wszystkich doniesień byłaby bardzo czasochłonna, a przez to nieefektywna. Wstępnie wyselekcjonowane informacje zostają poddane ocenie analitycznej i sklasyfikowane jako potencjalnie istotne lub nieistotne z punktu widzenia sytuacji refundacyjnej leków objętych monitoringiem bądź ogólnej sytuacji refundacyjnej w Polsce lub innym kraju. Informacje sklasyfikowane jako istotne zostają umieszczone w specjalnie skonstruowanej bazie komputerowej. Wszystkie informacje odnalezione w danym dniu są grupowane i wysyłane o określonej godzinie w formie automatycznie generowanej wiadomości poczty elektronicznej.

Schemat działań w ramach monitoringu refundacyjnego

Wyniki

W monitoringu refundacyjnym dzięki zautomatyzowanemu procesowi gromadzenia i selekcji informacji praktycznie każda informacja dotycząca refundacji konkretnego leku lub tylko potencjalnie związana z finansowaniem ze środków publicznych, znajdująca się w internecie, może zostać zidentyfikowana zaraz po jej opublikowaniu. Wykorzystanie bazy komputerowej umożliwia sprawne zarządzanie odnalezionymi informacjami, redukując jednocześnie nakłady pracy i minimalizując ryzyko przypisania wiadomości do nieprawidłowego odbiorcy. Każdy adresat znajdujący się w bazie otrzymuje codziennie za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienie zawierające pogrupowane na odpowiednie kategorie zestawienie wszystkich wiadomości, które danego dnia zostały odnalezione. Zestawienie zawiera datę odnalezienia wiadomości, krótki jej opis oraz bezpośredni link do źródła w którym ta wiadomość została odnaleziona.

Wnioski

Monitoring refundacyjny to użyteczne narzędzie umożliwiające identyfikację istotnych informacji związanych z refundacją oraz sprawne codzienne ich przekazywanie do określonych odbiorców.


About Us

Journal of Health Policy & Outcomes Research (JHPOR) is a peer-reviewed, international scientific journal, covering health policy, pharmacoeconomics and outcomes research in Poland and worldwide. The journal is issued under the auspices of the Polish Society of Pharmacoeconomics.

Subscribe to our newsletter:

Latest Articles

Our Contacts

Fundacja PRO MEDICINA
Śliska 3 lok. 55
00-127 Warszawa
NIP 5252390463
REGON 140936540
KRS 0000277843

2017 © Pro Medicina Foundation